μ receptor - G(o) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNAO

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

5-HT1B receptor (sequence similarity: 46%) PDB: 6G79
G(o) subunit alpha (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

6G79 (5-HT1B receptor)
4DKL (μ receptor)
5C1M (μ receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 75.5 16.4 8.1
Side-chains 19.5 72.5 8.1

Number of backbone templates: 3
Number of rotamer templates: 18

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 62 - - - - -
N-term 63 - - - - -
N-term 64 - - - - -
N-term 65 - - - - -
N-term 66 - - - - -
TM1 67 1.29x29 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 68 1.30x30 5-HT1B receptor 6G79 CCR5 5UIW
TM1 69 1.31x31 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 70 1.32x32 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 71 1.33x33 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 72 1.34x34 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 73 1.35x35 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 74 1.36x36 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 75 1.37x37 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 76 1.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 77 1.39x39 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 78 1.40x40 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 79 1.41x41 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 80 1.42x42 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 81 1.43x43 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 82 1.44x44 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 83 1.45x45 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 84 1.46x46 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 85 1.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 86 1.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 87 1.49x49 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 88 1.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 89 1.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 90 1.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 91 1.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM1 92 1.54x54 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 93 1.55x55 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 94 1.56x56 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 95 1.57x57 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 96 1.58x58 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 97 1.59x59 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM1 98 1.60x60 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 4DKL
ICL1 99 12.48x48 - - - -
ICL1 100 12.49x49 μ receptor 4DKL Rhodopsin 5DYS
ICL1 101 12.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 102 12.51x51 - - - -
TM2 103 2.37x37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 104 2.38x38 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 105 2.39x39 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 106 2.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 107 2.41x41 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 108 2.42x42 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 109 2.43x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 110 2.44x44 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 111 2.45x45 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 112 2.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 113 2.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 114 2.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 115 2.49x49 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 116 2.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 117 2.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 118 2.52x52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 119 2.53x53 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 120 2.54x54 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 121 2.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 122 2.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 123 2.57x57 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 124 2.58x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM2 125 2.59x59 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 126 2.60x60 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 127 2.61x61 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 128 2.62x62 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 129 2.63x63 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 130 2.64x64 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 131 2.65x65 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM2 132 2.66x66 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
ECL1 133 - - - - -
ECL1 134 23.49x49 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 135 23.50x50 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 136 23.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 137 23.52x52 - - - -
TM3 138 3.21x21 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 139 3.22x22 5-HT1B receptor 6G79 M1 receptor 6OIJ
TM3 140 3.23x23 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 141 3.24x24 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 142 3.25x25 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 143 3.26x26 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 144 3.27x27 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 145 3.28x28 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 146 3.29x29 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 147 3.30x30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 148 3.31x31 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 149 3.32x32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 150 3.33x33 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 151 3.34x34 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 152 3.35x35 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 153 3.36x36 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 154 3.37x37 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 155 3.38x38 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 156 3.39x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 157 3.40x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 158 3.41x41 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 159 3.42x42 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 160 3.43x43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 161 3.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 162 3.45x45 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 163 3.46x46 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 164 3.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 165 3.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 166 3.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 167 3.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 168 3.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 169 3.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 170 3.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM3 171 3.54x54 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 172 3.55x55 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM3 173 3.56x56 5-HT1B receptor 6G79 CCR2 5T1A
ICL2 174 34.50x50 - - - -
ICL2 175 34.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 176 34.52x52 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 177 34.53x53 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 178 34.54x54 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 179 34.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 180 34.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 181 34.57x57 - - - -
TM4 182 4.38x38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 183 4.39x39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 184 4.40x40 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 185 4.41x41 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 186 4.42x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 187 4.43x43 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 188 4.44x44 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 189 4.45x45 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 6B73
TM4 190 4.46x46 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 191 4.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 192 4.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 193 4.49x49 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 194 4.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 195 4.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 196 4.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 197 4.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 198 4.54x54 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 199 4.55x55 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 200 4.56x56 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 201 4.57x57 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM4 202 4.58x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 203 4.59x59 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM4 204 4.60x60 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM4 205 4.61x61 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM4 206 4.62x62 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM4 207 4.63x63 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM4 208 4.64x64 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 209 - - - - -
ECL2 210 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 211 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 212 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 213 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 214 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 215 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 216 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 217 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 218 - - - - -
ECL2 219 45.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
ECL2 220 45.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
ECL2 221 45.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
ECL2 222 - - - - -
ECL2 223 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 224 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 225 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 226 - - - - -
TM5 227 5.31x32 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 228 5.32x33 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 229 5.33x34 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 230 5.34x35 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 231 5.35x36 5-HT1B receptor 6G79 M5 receptor 6OL9
TM5 232 5.36x37 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 233 5.37x38 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 234 5.38x39 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 235 5.39x40 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 236 5.40x41 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 237 5.41x42 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 238 5.42x43 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 239 5.43x44 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 240 5.44x45 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 241 5.45x46 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 242 5.46x461 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 243 5.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 244 5.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 245 5.49x49 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 246 5.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 247 5.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 248 5.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 249 5.53x53 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 250 5.54x54 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 251 5.55x55 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 252 5.56x56 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 253 5.57x57 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 254 5.58x58 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 255 5.59x59 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 256 5.60x60 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 257 5.61x61 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 258 5.62x62 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 259 5.63x63 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 260 5.64x64 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 261 5.65x65 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 262 5.66x66 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM5 263 5.67x67 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM5 264 5.68x68 5-HT1B receptor 6G79 κ receptor 4DJH
ICL3 265 - - - - -
ICL3 266 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 267 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 268 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 269 - - - - -
TM6 270 6.23x23 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 271 6.24x24 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 272 6.25x25 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 273 6.26x26 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 274 6.27x27 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 275 6.28x28 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 6DDF
TM6 276 6.29x29 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 277 6.30x30 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 278 6.31x31 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 279 6.32x32 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 280 6.33x33 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 281 6.34x34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 282 6.35x35 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 283 6.36x36 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 284 6.37x37 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 285 6.38x38 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 286 6.39x39 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 287 6.40x40 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 288 6.41x41 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 289 6.42x42 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 290 6.43x43 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 291 6.44x44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 292 6.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 293 6.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 294 6.47x47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 295 6.48x48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 296 6.49x49 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 297 6.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 298 6.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 299 6.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 300 6.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM6 301 6.54x54 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 302 6.55x55 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 303 6.56x56 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 304 6.57x57 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 305 6.58x58 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM6 306 6.59x59 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 307 6.60x60 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 308 6.61x61 μ receptor 5C1M δ receptor 4EJ4
ECL3 309 - - - - -
ECL3 310 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 311 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 312 - - - - -
TM7 313 7.28x27 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 314 7.29x28 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 315 7.30x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 316 7.31x30 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 317 7.32x31 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 318 7.33x32 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 319 7.34x33 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 320 7.35x34 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 321 7.36x35 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 322 7.37x36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 323 7.38x37 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 324 7.39x38 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 325 7.40x39 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 326 7.41x40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 327 7.42x41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 328 7.43x42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 329 7.44x43 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 330 7.45x45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 331 7.46x46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 332 7.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 333 7.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 5C1M
TM7 334 7.49x49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 335 7.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 336 7.51x51 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 6DDF
TM7 337 7.52x52 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 6DDF
TM7 338 7.53x53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
TM7 339 7.54x54 5-HT1B receptor 6G79 M2 receptor 4MQT
TM7 340 7.55x55 5-HT1B receptor 6G79 LPA6 receptor 5XSZ
TM7 341 7.56x56 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
H8 342 8.47x47 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 4DKL
H8 343 8.48x48 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 4DKL
H8 344 8.49x49 5-HT1B receptor 6G79 NTS1 receptor 6UP7
H8 345 8.50x50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 346 8.51x51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 347 8.52x52 5-HT1B receptor 6G79 AT1 receptor 6OS2
H8 348 8.53x53 5-HT1B receptor 6G79 Rhodopsin 5DYS
H8 349 8.54x54 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H8 350 8.55x55 5-HT1B receptor 6G79 AT2 receptor 6JOD
H8 351 8.56x56 5-HT1B receptor 6G79 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 352 8.57x57 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 4DKL
H8 353 8.58x58 5-HT1B receptor 6G79 μ receptor 4DKL
H8 354 8.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
C-term 355 - - - - -
C-term 356 - - - - -
C-term 357 - - - - -
C-term 358 - - - - -
C-term 359 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 G.HN.30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 7 G.HN.31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 8 G.HN.32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 9 G.HN.33 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 10 G.HN.34 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 11 G.HN.35 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 12 G.HN.36 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 13 G.HN.37 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 14 G.HN.38 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 15 G.HN.39 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 16 G.HN.40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 17 G.HN.41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 18 G.HN.42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 19 G.HN.43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 20 G.HN.44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 21 G.HN.45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 22 G.HN.46 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 23 G.HN.47 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 24 G.HN.48 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 25 G.HN.49 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 26 G.HN.50 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 27 G.HN.51 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 28 G.HN.52 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HN 29 G.HN.53 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 30 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 31 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hns1 32 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 33 G.S1.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 34 G.S1.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 35 G.S1.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 36 G.S1.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 37 G.S1.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 38 G.S1.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S1 39 G.S1.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 40 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 41 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 42 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 43 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 44 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s1h1 45 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H1 46 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 47 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 48 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 49 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 50 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 51 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 52 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.10 - - - -
H1 56 G.H1.11 - - - -
H1 57 G.H1.12 - - - -
h1ha 58 - - - -
h1ha 59 - - - -
h1ha 60 - - - -
h1ha 61 - - - -
h1ha 62 - - - -
HA 63 H.HA.01 - - - -
HA 64 H.HA.02 - - - -
HA 65 H.HA.03 - - - -
HA 66 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 67 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 68 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 69 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 70 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 71 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 72 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 92 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 93 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 94 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 95 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 96 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 97 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 99 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 100 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 101 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 102 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 103 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 104 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 113 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 114 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 115 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 116 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 117 - - - -
hbhc 118 - - - -
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 122 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 123 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 124 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 125 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 134 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 135 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 136 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 137 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 138 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 147 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 148 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 149 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 150 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 152 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 153 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 154 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 155 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 165 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 166 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 167 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 168 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 172 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 173 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 174 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 175 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 178 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 179 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 180 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 181 - - - -
hfs2 182 - - - -
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 185 G.S2.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 186 G.S2.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 187 G.S2.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 188 G.S2.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 189 G.S2.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 190 G.S2.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 191 G.S2.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S2 192 G.S2.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s2s3 193 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s2s3 194 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 195 G.S3.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 196 G.S3.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 197 G.S3.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 198 G.S3.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 199 G.S3.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 200 G.S3.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 201 G.S3.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S3 202 G.S3.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 203 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 204 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s3h2 205 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 206 G.H2.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 207 G.H2.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 208 G.H2.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 209 G.H2.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 210 G.H2.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 211 G.H2.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 212 G.H2.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 213 G.H2.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 214 G.H2.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H2 215 G.H2.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 216 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 217 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 218 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 219 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h2s4 220 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 221 G.S4.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 222 G.S4.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 223 G.S4.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 224 G.S4.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 225 G.S4.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 226 G.S4.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S4 227 G.S4.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 228 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 229 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 230 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 231 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s4h3 232 - - - -
s4h3 233 - - - -
s4h3 234 - - - -
s4h3 235 - - - -
s4h3 236 - - - -
s4h3 237 - - - -
s4h3 238 - - - -
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 - - - -
s4h3 242 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 243 G.H3.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 244 G.H3.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 245 G.H3.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 246 G.H3.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 247 G.H3.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 248 G.H3.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 249 G.H3.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 250 G.H3.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 251 G.H3.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 252 G.H3.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 253 G.H3.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 254 G.H3.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 255 G.H3.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 256 G.H3.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 257 G.H3.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 258 G.H3.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 259 G.H3.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H3 260 G.H3.18 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 261 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 262 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h3s5 263 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 264 G.S5.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 265 G.S5.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 266 G.S5.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 267 G.S5.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 268 G.S5.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 269 G.S5.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S5 270 G.S5.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s5hg 271 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 272 G.HG.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 273 G.HG.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 274 G.HG.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 275 G.HG.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 276 G.HG.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 277 G.HG.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 278 G.HG.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 279 G.HG.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 280 G.HG.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 281 G.HG.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 282 G.HG.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 283 G.HG.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 284 G.HG.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 285 G.HG.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
HG 286 G.HG.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 287 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 288 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 289 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 290 - - - -
hgh4 291 - - - -
hgh4 292 - - - -
hgh4 293 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
hgh4 294 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 295 G.H4.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 296 G.H4.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 297 G.H4.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 298 G.H4.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 299 G.H4.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 300 G.H4.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 301 G.H4.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 302 G.H4.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 303 G.H4.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 304 G.H4.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 305 G.H4.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 306 G.H4.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 307 G.H4.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 308 G.H4.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 309 G.H4.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H4 310 G.H4.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 311 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 312 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 313 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 314 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 315 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 316 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 317 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
h4s6 318 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 319 G.S6.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 320 G.S6.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 321 G.S6.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 322 G.S6.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
S6 323 G.S6.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 324 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 325 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 326 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 327 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
s6h5 328 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 329 G.H5.01 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 330 G.H5.02 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 331 G.H5.03 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 332 G.H5.04 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 333 G.H5.05 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 334 G.H5.06 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 335 G.H5.07 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 336 G.H5.08 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 337 G.H5.09 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 338 G.H5.10 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 339 G.H5.11 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 340 G.H5.12 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 341 G.H5.13 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 342 G.H5.14 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 343 G.H5.15 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 344 G.H5.16 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 345 G.H5.17 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 346 G.H5.18 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 347 G.H5.19 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 348 G.H5.20 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 349 G.H5.21 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 350 G.H5.22 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 351 G.H5.23 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 352 G.H5.24 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 353 G.H5.25 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79
H5 354 G.H5.26 5-HT1B receptor 6G79 5-HT1B receptor 6G79