μ receptor - subunit alpha-11 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNA11

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

M1 receptor (sequence similarity: 43%) PDB: 6OIJ
subunit alpha-11 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

5C1M (μ receptor)
4DKL (μ receptor)
6OIJ (M1 receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 75.2 18.5 6.4
Side-chains 18.1 75.2 6.7

Number of backbone templates: 3
Number of rotamer templates: 16

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 62 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 63 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 64 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 65 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 66 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM1 67 1.29x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM1 68 1.30x30 M1 receptor 6OIJ CCR5 5UIW
TM1 69 1.31x31 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 70 1.32x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 71 1.33x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 72 1.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 73 1.35x35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 74 1.36x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 75 1.37x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 76 1.38x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 77 1.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 78 1.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 79 1.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 80 1.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 81 1.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 82 1.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 83 1.45x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 84 1.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 85 1.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 86 1.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 87 1.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 88 1.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 89 1.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 90 1.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 91 1.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 92 1.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 93 1.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 94 1.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 95 1.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 96 1.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 97 1.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM1 98 1.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 4DKL
ICL1 99 12.48x48 - - - -
ICL1 100 12.49x49 μ receptor 4DKL Rhodopsin 5DYS
ICL1 101 12.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 102 12.51x51 - - - -
TM2 103 2.37x37 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 104 2.38x38 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 105 2.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 106 2.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 107 2.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 108 2.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 109 2.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 110 2.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 111 2.45x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 112 2.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 113 2.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 114 2.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 115 2.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 116 2.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 117 2.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 118 2.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 119 2.53x53 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 120 2.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 121 2.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 122 2.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 123 2.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 124 2.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 125 2.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 126 2.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 127 2.61x61 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 128 2.62x62 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 129 2.63x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 130 2.64x64 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM2 131 2.65x65 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 132 2.66x66 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL1 133 - - - - -
ECL1 134 23.49x49 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 135 23.50x50 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 136 23.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 137 23.52x52 - - - -
TM3 138 3.21x21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 139 3.22x22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 140 3.23x23 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 141 3.24x24 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 142 3.25x25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 143 3.26x26 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 144 3.27x27 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 145 3.28x28 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 146 3.29x29 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 147 3.30x30 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 148 3.31x31 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 149 3.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 150 3.33x33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 151 3.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 152 3.35x35 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 153 3.36x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 154 3.37x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 155 3.38x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 156 3.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 157 3.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 158 3.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 159 3.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 160 3.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 161 3.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 162 3.45x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 163 3.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 164 3.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 165 3.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 166 3.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 167 3.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 168 3.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 169 3.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 170 3.53x53 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 171 3.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 172 3.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM3 173 3.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
ICL2 174 34.50x50 - - - -
ICL2 175 34.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 176 34.52x52 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 177 34.53x53 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 178 34.54x54 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 179 34.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 180 34.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 181 34.57x57 - - - -
TM4 182 4.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 183 4.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 184 4.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 185 4.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 186 4.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 187 4.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 188 4.44x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 189 4.45x45 M1 receptor 6OIJ κ receptor 6B73
TM4 190 4.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 191 4.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 192 4.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 193 4.49x49 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 194 4.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 195 4.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 196 4.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 197 4.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 198 4.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 199 4.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 200 4.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 201 4.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 202 4.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 203 4.59x59 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 204 4.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 205 4.61x61 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 206 4.62x62 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 207 4.63x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM4 208 4.64x64 M1 receptor 6OIJ MT1 receptor 6ME2
ECL2 209 - - - - -
ECL2 210 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 211 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 212 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 213 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 214 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 215 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 216 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 217 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 218 - - - - -
ECL2 219 45.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 220 45.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
ECL2 221 45.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
ECL2 222 - - - - -
ECL2 223 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 224 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 225 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 226 - - - - -
TM5 227 5.31x32 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 228 5.32x33 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 229 5.33x34 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 230 5.34x35 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 231 5.35x36 M1 receptor 6OIJ M5 receptor 6OL9
TM5 232 5.36x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 233 5.37x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 234 5.38x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 235 5.39x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 236 5.40x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 237 5.41x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 238 5.42x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 239 5.43x44 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 240 5.44x45 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 241 5.45x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 242 5.46x461 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 243 5.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 244 5.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 245 5.49x49 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 246 5.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 247 5.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 248 5.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 249 5.53x53 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 250 5.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 251 5.55x55 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 252 5.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 253 5.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 254 5.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 255 5.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 256 5.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 257 5.61x61 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 258 5.62x62 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 259 5.63x63 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 260 5.64x64 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 261 5.65x65 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 262 5.66x66 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 263 5.67x67 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM5 264 5.68x68 M1 receptor 6OIJ κ receptor 4DJH
ICL3 265 - - - - -
ICL3 266 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 267 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 268 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL3 269 - - - - -
TM6 270 6.23x23 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 271 6.24x24 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 272 6.25x25 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 273 6.26x26 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 274 6.27x27 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 275 6.28x28 μ receptor 5C1M μ receptor 6DDF
TM6 276 6.29x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 277 6.30x30 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 278 6.31x31 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM6 279 6.32x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 280 6.33x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 281 6.34x34 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 282 6.35x35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 283 6.36x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 284 6.37x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 285 6.38x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 286 6.39x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 287 6.40x40 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 288 6.41x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 289 6.42x42 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 290 6.43x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 291 6.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 292 6.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 293 6.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 294 6.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 295 6.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 296 6.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 297 6.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 298 6.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 299 6.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 300 6.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 301 6.54x54 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 302 6.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 303 6.56x56 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 304 6.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 305 6.58x58 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 306 6.59x59 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 307 6.60x60 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM6 308 6.61x61 M1 receptor 6OIJ δ receptor 4EJ4
ECL3 309 - - - - -
ECL3 310 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 311 - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 312 - - - - -
TM7 313 7.28x27 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 314 7.29x28 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 315 7.30x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 316 7.31x30 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 317 7.32x31 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 318 7.33x32 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 319 7.34x33 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 320 7.35x34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 321 7.36x35 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 322 7.37x36 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 323 7.38x37 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 324 7.39x38 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 325 7.40x39 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 326 7.41x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 327 7.42x41 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 328 7.43x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 329 7.44x43 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 330 7.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 331 7.46x46 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 332 7.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 333 7.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 5C1M
TM7 334 7.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 335 7.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 336 7.51x51 M1 receptor 6OIJ μ receptor 6DDF
TM7 337 7.52x52 M1 receptor 6OIJ μ receptor 6DDF
TM7 338 7.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 339 7.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 340 7.55x55 M1 receptor 6OIJ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 341 7.56x56 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6OS2
H8 342 8.47x47 M1 receptor 6OIJ μ receptor 4DKL
H8 343 8.48x48 M1 receptor 6OIJ μ receptor 4DKL
H8 344 8.49x49 M1 receptor 6OIJ NTS1 receptor 6UP7
H8 345 8.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 346 8.51x51 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6OS2
H8 347 8.52x52 M1 receptor 6OIJ AT1 receptor 6OS2
H8 348 8.53x53 M1 receptor 6OIJ Rhodopsin 5DYS
H8 349 8.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 350 8.55x55 M1 receptor 6OIJ AT2 receptor 6JOD
H8 351 8.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 352 8.57x57 M1 receptor 6OIJ μ receptor 4DKL
H8 353 8.58x58 M1 receptor 6OIJ - -
H8 354 8.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
C-term 355 - - - - -
C-term 356 - - - - -
C-term 357 - - - - -
C-term 358 - - - - -
C-term 359 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 12 G.HN.30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 13 G.HN.31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 14 G.HN.32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 15 G.HN.33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 16 G.HN.34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 17 G.HN.35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 18 G.HN.36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 19 G.HN.37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 20 G.HN.38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 21 G.HN.39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 22 G.HN.40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 23 G.HN.41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 24 G.HN.42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 25 G.HN.43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 26 G.HN.44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 27 G.HN.45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 28 G.HN.46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 29 G.HN.47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 30 G.HN.48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 31 G.HN.49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 32 G.HN.50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 33 G.HN.51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 34 G.HN.52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 35 G.HN.53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 39 G.S1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 40 G.S1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 41 G.S1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 42 G.S1.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 43 G.S1.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 44 G.S1.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 45 G.S1.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H1 52 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 61 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 62 G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 63 G.H1.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
h1ha 64 - - - -
h1ha 65 - - - -
h1ha 66 - - - -
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
HA 69 H.HA.01 - - - -
HA 70 H.HA.02 - - - -
HA 71 H.HA.03 - - - -
HA 72 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 99 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 100 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 101 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 102 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 103 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 104 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 113 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 114 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 115 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 116 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 117 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 118 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 123 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 124 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 125 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 134 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 135 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 136 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 137 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 138 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 147 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 148 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 149 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 150 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 152 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 153 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 154 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 155 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 165 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 166 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 167 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 168 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 174 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 175 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 178 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 179 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 180 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 181 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 182 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 185 - - - -
hfs2 186 - - - -
hfs2 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 188 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 189 G.S2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 190 G.S2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 191 G.S2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 192 G.S2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 193 G.S2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 194 G.S2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 195 G.S2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 196 G.S2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 197 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 198 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 199 G.S3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 200 G.S3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 201 G.S3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 202 G.S3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 203 G.S3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 204 G.S3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 205 G.S3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 206 G.S3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 207 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 208 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 209 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 210 G.H2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 211 G.H2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 212 G.H2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 213 G.H2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 214 G.H2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 215 G.H2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 216 G.H2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 217 G.H2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 218 G.H2.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 219 G.H2.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 220 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 221 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 222 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 223 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 224 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 225 G.S4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 226 G.S4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 227 G.S4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 228 G.S4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 229 G.S4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 230 G.S4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 231 G.S4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 232 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 233 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 234 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 235 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 236 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 237 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 238 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 - - - -
s4h3 242 - - - -
s4h3 243 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 244 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 245 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 246 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 247 G.H3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 248 G.H3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 249 G.H3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 250 G.H3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 251 G.H3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 252 G.H3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 253 G.H3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 254 G.H3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 255 G.H3.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 256 G.H3.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 257 G.H3.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 258 G.H3.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 259 G.H3.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 260 G.H3.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 261 G.H3.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 262 G.H3.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 263 G.H3.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 264 G.H3.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 265 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 266 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 267 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 268 G.S5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 269 G.S5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 270 G.S5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 271 G.S5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 272 G.S5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 273 G.S5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 274 G.S5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s5hg 275 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 276 G.HG.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 277 G.HG.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 278 G.HG.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 279 G.HG.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 280 G.HG.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 281 G.HG.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 282 G.HG.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 283 G.HG.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 284 G.HG.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 285 G.HG.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 286 G.HG.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 287 G.HG.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 288 G.HG.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 289 G.HG.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 290 G.HG.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 291 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 292 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 293 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 294 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 295 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 296 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 297 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 298 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 299 G.H4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 300 G.H4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 301 G.H4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 302 G.H4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 303 G.H4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 304 G.H4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 305 G.H4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 306 G.H4.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 307 G.H4.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 308 G.H4.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 309 G.H4.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 310 G.H4.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 311 G.H4.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 312 G.H4.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 313 G.H4.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 314 G.H4.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 315 G.H4.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 316 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 317 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 318 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 319 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 320 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 321 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 322 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 323 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 324 G.S6.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 325 G.S6.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 326 G.S6.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 327 G.S6.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 328 G.S6.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 329 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 330 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 331 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 332 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 333 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 334 G.H5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 335 G.H5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 336 G.H5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 337 G.H5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 338 G.H5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 339 G.H5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 340 G.H5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 341 G.H5.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 342 G.H5.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 343 G.H5.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 344 G.H5.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 345 G.H5.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 346 G.H5.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 347 G.H5.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 348 G.H5.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 349 G.H5.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 350 G.H5.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 351 G.H5.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 352 G.H5.19 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 353 G.H5.20 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 354 G.H5.21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 355 G.H5.22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 356 G.H5.23 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 357 G.H5.24 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 358 G.H5.25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 359 G.H5.26 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ