β2-adrenoceptor - subunit alpha-11 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN CLASS

GNA11

G-PROTEIN

VERSION

2020-06-21

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

M1 receptor (sequence similarity: 53%) PDB: 6OIJ
subunit alpha-11 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

3P0G (β2-adrenoceptor)
5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
2RH1 (β2-adrenoceptor)
6OIJ (M1 receptor)
6OL9 (M5 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 74.7 15.1 10.3
Side-chains 24.0 64.1 11.9

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 10

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 21 - - - - -
N-term 22 - - - - -
N-term 23 - - - - -
N-term 24 - - - - -
N-term 25 - - - - -
TM1 26 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 27 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G CXCR4 4RWS
TM1 28 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 29 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 30 1.29x29 β2-adrenoceptor 3P0G β2-adrenoceptor 3P0G
TM1 31 1.30x30 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 32 1.31x31 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 33 1.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 34 1.33x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 35 1.34x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 36 1.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 37 1.36x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 38 1.37x37 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 39 1.38x38 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 40 1.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 41 1.40x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 42 1.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 43 1.42x42 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 44 1.43x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 45 1.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 46 1.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 47 1.46x46 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 48 1.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 49 1.48x48 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 50 1.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 51 1.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 52 1.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 1.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 54 1.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM1 55 1.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 56 1.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 57 1.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 1.57x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 59 1.58x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 60 1.59x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 61 1.60x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 62 12.48x48 - - - -
ICL1 63 12.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 4LDE
ICL1 64 12.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 65 12.51x51 - - - -
TM2 66 2.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 67 2.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 68 2.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 69 2.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 70 2.41x41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 71 2.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 72 2.43x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 73 2.44x44 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 74 2.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 75 2.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 76 2.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 77 2.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 78 2.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 79 2.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 80 2.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 81 2.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 82 2.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 83 2.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 84 2.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 2.56x551 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 86 2.57x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 87 2.58x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 88 2.59x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 89 2.60x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 90 2.61x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 91 2.62x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 92 2.63x62 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 93 2.64x63 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 94 2.65x64 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 95 2.66x65 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM2 96 2.67x66 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL1 97 - - - - -
ECL1 98 23.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 3P0G
ECL1 99 23.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 100 23.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 101 23.52x52 - - - -
TM3 102 3.21x21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 103 3.22x22 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 104 3.23x23 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 105 3.24x24 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 106 3.25x25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 107 3.26x26 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 108 3.27x27 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 109 3.28x28 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 110 3.29x29 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 111 3.30x30 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 112 3.31x31 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 113 3.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 114 3.33x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 3.34x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 116 3.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 117 3.36x36 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 118 3.37x37 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 119 3.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 120 3.39x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 121 3.40x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 122 3.41x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 123 3.42x42 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 124 3.43x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 125 3.44x44 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 126 3.45x45 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 127 3.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 128 3.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 129 3.48x48 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 130 3.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 131 3.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 132 3.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 133 3.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 134 3.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 135 3.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 136 3.55x55 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM3 137 3.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 138 34.50x50 - - - -
ICL2 139 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 140 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 141 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 142 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 143 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 144 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 145 34.57x57 - - - -
TM4 146 4.38x38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 147 4.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 148 4.40x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 149 4.41x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 6MXT
TM4 150 4.42x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 151 4.43x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 152 4.44x44 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 153 4.45x45 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 154 4.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 155 4.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 156 4.48x48 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 157 4.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 158 4.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 159 4.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 160 4.52x52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 161 4.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 162 4.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 163 4.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 164 4.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 165 4.57x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 166 4.58x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 167 4.59x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 168 4.60x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 169 4.61x61 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM4 170 4.62x62 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 171 4.63x63 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 172 4.64x64 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
ECL2 173 - - - - -
ECL2 174 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 175 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 176 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 177 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 178 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 179 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 180 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 181 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 182 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 183 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 184 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 185 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 186 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 187 - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 188 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 189 - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 190 - - - - -
ECL2 191 45.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
ECL2 192 45.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 193 45.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 194 - - - - -
ECL2 195 - - - - -
TM5 196 5.35x36 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 197 5.36x37 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 5.37x38 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 199 5.38x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 200 5.39x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 201 5.40x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 202 5.41x42 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 203 5.42x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 204 5.43x44 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 205 5.44x45 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 206 5.45x46 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 207 5.46x461 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 5.47x47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 209 5.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 210 5.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 211 5.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 212 5.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 213 5.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 5.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 215 5.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 216 5.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 217 5.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 218 5.57x57 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 219 5.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 220 5.59x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 221 5.60x60 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 222 5.61x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 223 5.62x62 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 224 5.63x63 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 225 5.64x64 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM5 226 5.65x65 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 5.66x66 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 228 5.67x67 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 229 5.68x68 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 230 5.69x69 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 231 5.70x70 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 232 5.71x71 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 233 5.72x72 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 234 5.73x73 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 235 5.74x74 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 236 5.75x75 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 237 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL3 238 - - - - -
ICL3 239 - - - - -
ICL3 240 - - - - -
ICL3 241 - - - - -
ICL3 242 - - - - -
ICL3 257 - - - - -
ICL3 258 - - - - -
ICL3 259 - - - - -
ICL3 260 - - - - -
ICL3 261 - - - - -
TM6 262 6.24x24 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 263 6.25x25 M5 receptor 6OL9 A1 receptor 6D9H
TM6 264 6.26x26 M5 receptor 6OL9 - -
TM6 265 6.27x27 M5 receptor 6OL9 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 266 6.28x28 M5 receptor 6OL9 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 267 6.29x29 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 268 6.30x30 M5 receptor 6OL9 M5 receptor 6OL9
TM6 269 6.31x31 M5 receptor 6OL9 β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 270 6.32x32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 271 6.33x33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 272 6.34x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 273 6.35x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 274 6.36x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 275 6.37x37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 276 6.38x38 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 277 6.39x39 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 278 6.40x40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 279 6.41x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 280 6.42x42 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 281 6.43x43 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 282 6.44x44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 283 6.45x45 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 284 6.46x46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 285 6.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 286 6.48x48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 287 6.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 288 6.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 289 6.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 290 6.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 291 6.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 292 6.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 293 6.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 294 6.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 295 6.57x57 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM6 296 6.58x58 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 297 6.59x59 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 298 6.60x60 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 299 6.61x61 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 4LDE
ECL3 300 - - - - -
ECL3 301 - β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 302 - β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 303 - - - - -
TM7 304 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 305 7.32x31 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 306 7.33x32 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 4LDE
TM7 307 7.34x33 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 7.35x34 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 309 7.36x35 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 310 7.37x36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 311 7.38x37 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 312 7.39x38 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 313 7.40x39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 314 7.41x40 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 315 7.42x41 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 316 7.43x42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 317 7.44x43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 318 7.45x45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 319 7.46x46 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 320 7.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 321 7.48x48 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 322 7.49x49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 323 7.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 324 7.51x51 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 325 7.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 326 7.53x53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
TM7 327 7.54x54 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 328 7.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 329 8.47x47 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 330 8.48x48 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 8.49x49 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 332 8.50x50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 333 8.51x51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 334 8.52x52 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 335 8.53x53 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 336 8.54x54 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 337 8.55x55 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 338 8.56x56 M1 receptor 6OIJ β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 8.57x57 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 340 8.58x58 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H8 341 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 342 - - - - -
C-term 343 - - - - -
C-term 344 - - - - -
C-term 345 - - - - -
C-term 346 - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 12 G.HN.30 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 13 G.HN.31 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 14 G.HN.32 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 15 G.HN.33 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 16 G.HN.34 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 17 G.HN.35 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 18 G.HN.36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 19 G.HN.37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 20 G.HN.38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 21 G.HN.39 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 22 G.HN.40 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 23 G.HN.41 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 24 G.HN.42 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 25 G.HN.43 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 26 G.HN.44 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 27 G.HN.45 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 28 G.HN.46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 29 G.HN.47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 30 G.HN.48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 31 G.HN.49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 32 G.HN.50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 33 G.HN.51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 34 G.HN.52 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HN 35 G.HN.53 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 36 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 37 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hns1 38 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 39 G.S1.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 40 G.S1.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 41 G.S1.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 42 G.S1.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 43 G.S1.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 44 G.S1.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S1 45 G.S1.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 46 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 47 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 48 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 49 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 50 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s1h1 51 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H1 52 G.H1.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 53 G.H1.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 54 G.H1.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 55 G.H1.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 56 G.H1.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 57 G.H1.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 58 G.H1.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 59 G.H1.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 60 G.H1.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 61 G.H1.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 62 G.H1.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H1 63 G.H1.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
h1ha 64 - - - -
h1ha 65 - - - -
h1ha 66 - - - -
h1ha 67 - - - -
h1ha 68 - - - -
HA 69 H.HA.01 - - - -
HA 70 H.HA.02 - - - -
HA 71 H.HA.03 - - - -
HA 72 H.HA.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 73 H.HA.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 74 H.HA.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 75 H.HA.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 76 H.HA.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 77 H.HA.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 78 H.HA.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 79 H.HA.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 80 H.HA.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 81 H.HA.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 82 H.HA.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 83 H.HA.15 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 84 H.HA.16 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 85 H.HA.17 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 86 H.HA.18 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 87 H.HA.19 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 88 H.HA.20 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 89 H.HA.21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 90 H.HA.22 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 91 H.HA.23 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 92 H.HA.24 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 93 H.HA.25 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 94 H.HA.26 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 95 H.HA.27 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 96 H.HA.28 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HA 97 H.HA.29 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 98 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 99 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 100 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 101 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 102 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 103 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hahb 104 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 105 H.HB.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 106 H.HB.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 107 H.HB.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 108 H.HB.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 109 H.HB.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 110 H.HB.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 111 H.HB.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 112 H.HB.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 113 H.HB.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 114 H.HB.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 115 H.HB.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 116 H.HB.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 117 H.HB.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HB 118 H.HB.14 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 119 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 120 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 121 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 122 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 123 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 124 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hbhc 125 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 126 H.HC.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 127 H.HC.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 128 H.HC.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 129 H.HC.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 130 H.HC.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 131 H.HC.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 132 H.HC.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 133 H.HC.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 134 H.HC.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 135 H.HC.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 136 H.HC.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HC 137 H.HC.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hchd 138 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 139 H.HD.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 140 H.HD.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 141 H.HD.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 142 H.HD.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 143 H.HD.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 144 H.HD.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 145 H.HD.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 146 H.HD.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 147 H.HD.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 148 H.HD.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 149 H.HD.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HD 150 H.HD.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 151 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 152 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 153 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 154 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hdhe 155 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 156 H.HE.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 157 H.HE.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 158 H.HE.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 159 H.HE.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 160 H.HE.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 161 H.HE.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 162 H.HE.07 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 163 H.HE.08 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 164 H.HE.09 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 165 H.HE.10 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 166 H.HE.11 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 167 H.HE.12 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HE 168 H.HE.13 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 169 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 170 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 171 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 172 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 173 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 174 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hehf 175 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 176 H.HF.01 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 177 H.HF.02 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 178 H.HF.03 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 179 H.HF.04 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 180 H.HF.05 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
HF 181 H.HF.06 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 182 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 183 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 184 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 185 - - - -
hfs2 186 - - - -
hfs2 187 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
hfs2 188 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
S2 189 G.S2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 190 G.S2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 191 G.S2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 192 G.S2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 193 G.S2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 194 G.S2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 195 G.S2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S2 196 G.S2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 197 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s2s3 198 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 199 G.S3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 200 G.S3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 201 G.S3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 202 G.S3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 203 G.S3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 204 G.S3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 205 G.S3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S3 206 G.S3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 207 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 208 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s3h2 209 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 210 G.H2.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 211 G.H2.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 212 G.H2.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 213 G.H2.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 214 G.H2.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 215 G.H2.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 216 G.H2.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 217 G.H2.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 218 G.H2.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H2 219 G.H2.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 220 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 221 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 222 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 223 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h2s4 224 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 225 G.S4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 226 G.S4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 227 G.S4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 228 G.S4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 229 G.S4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 230 G.S4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S4 231 G.S4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 232 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 233 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 234 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 235 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 236 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 237 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 238 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 239 - - - -
s4h3 240 - - - -
s4h3 241 - - - -
s4h3 242 - - - -
s4h3 243 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 244 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 245 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s4h3 246 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 247 G.H3.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 248 G.H3.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 249 G.H3.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 250 G.H3.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 251 G.H3.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 252 G.H3.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 253 G.H3.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 254 G.H3.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 255 G.H3.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 256 G.H3.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 257 G.H3.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 258 G.H3.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 259 G.H3.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 260 G.H3.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 261 G.H3.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 262 G.H3.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 263 G.H3.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H3 264 G.H3.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 265 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 266 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h3s5 267 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 268 G.S5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 269 G.S5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 270 G.S5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 271 G.S5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 272 G.S5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 273 G.S5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S5 274 G.S5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s5hg 275 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 276 G.HG.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 277 G.HG.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 278 G.HG.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 279 G.HG.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 280 G.HG.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 281 G.HG.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 282 G.HG.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 283 G.HG.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 284 G.HG.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 285 G.HG.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 286 G.HG.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 287 G.HG.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 288 G.HG.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 289 G.HG.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
HG 290 G.HG.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 291 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 292 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 293 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 294 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 295 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 296 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 297 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
hgh4 298 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 299 G.H4.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 300 G.H4.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 301 G.H4.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 302 G.H4.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 303 G.H4.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 304 G.H4.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 305 G.H4.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 306 G.H4.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 307 G.H4.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 308 G.H4.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 309 G.H4.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 310 G.H4.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 311 G.H4.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 312 G.H4.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 313 G.H4.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 314 G.H4.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H4 315 G.H4.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 316 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 317 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 318 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 319 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 320 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 321 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 322 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
h4s6 323 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 324 G.S6.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 325 G.S6.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 326 G.S6.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 327 G.S6.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
S6 328 G.S6.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 329 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 330 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 331 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 332 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
s6h5 333 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 334 G.H5.01 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 335 G.H5.02 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 336 G.H5.03 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 337 G.H5.04 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 338 G.H5.05 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 339 G.H5.06 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 340 G.H5.07 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 341 G.H5.08 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 342 G.H5.09 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 343 G.H5.10 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 344 G.H5.11 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 345 G.H5.12 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 346 G.H5.13 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 347 G.H5.14 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 348 G.H5.15 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 349 G.H5.16 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 350 G.H5.17 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 351 G.H5.18 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 352 G.H5.19 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 353 G.H5.20 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 354 G.H5.21 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 355 G.H5.22 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 356 G.H5.23 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 357 G.H5.24 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 358 G.H5.25 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ
H5 359 G.H5.26 M1 receptor 6OIJ M1 receptor 6OIJ